30 jaar Tex Totaal Centrum!

Centraal inkoop- en handelscentrum voor bedrijf en industrie

Inloggen

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Tex-Totaalcentrum.

Alle orders worden door Tex-Totaalcentrum aanvaard conform de uitvoer- en verkoopvoorwaarden zoals hieronder bepaald:

1. Algemeen

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten voor de verkoop van producten door Tex-Totaalcentrum, hierna "Verkoper" genoemd. Deze voorwaarden sluiten de toepassing van alle andere voorwaarden uit tenzij door een Klant uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen met een directeur van de Verkoper.


2. Bestellingen

Tex-Totaalcentrum , is leverancier voor bedrijven en professionele klanten. Bestellingen kunnen uitsluitend geplaatst worden per post, fax, telefoon, e-mail of via Textotaalcentrum.nl Voor elke bestelling die geplaatst is, krijgt de Klant een orderbevestiging. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zal elke aanbieding van de Verkoper niet langer gelden dan voor de geldigheidsduur zoals vermeld in de brochure/ Internet.


3. Prijs

Alle prijzen worden exclusief BTW aangeduid. Voor iedere order met een totale waarde onder 200 EURO excl. BTW, zal een toeslag van 12.50 EURO excl. BTW berekend worden als verzendkosten. Buitenland in overleg.


4. Betalingsvoorwaarden

4.1. Alle leveringen dienen te worden betaald via de webwinkel. Indien de Klant op rekening wenst te kopen, dient de klant contact op te nemen met onze afdeling verkoop, na een positieve krediet controle zal de Klant toestemming krijgen voor het kopen op rekening. Het betalingstermijn is dan binnen 30 dagen na factuurdatum.
4.2. Bij een overschrijding van de toegestane betalingstermijn is de Klant vanaf dat moment de in dat land geldende wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is de Klant verplicht om een bedrag van ten minste 15% van de hoofdsom als incassokosten te voldoen.
4.3. De Verkoper heeft het recht om bij een laattijdige betaling verdere leveringen op te schorten.
 

5. Levering

De leveringsdata en –termijnen zijn te allen tijde slechts indicatief. Voor afwijkingen hiervan is de Verkoper niet aansprakelijk en het geeft de Klant nimmer het recht om de Overeenkomst te annuleren.


6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De Verkoper behoudt onverkort en volledig de eigendom van de Producten totdat de gehele verschuldigde betaling is ontvangen. Tot dat moment is de Klant evenmin gerechtigd om de Producten te verhuren, uit te lenen of op andere wijze te exploiteren dan wel uit haar macht te brengen.
6.2. De Klant zal de Verkoper onmiddellijk informeren over elke gepretendeerde vordering van derden op de Producten zolang deze eigendom van de Verkoper zijn. De Klant zal de Producten die onder het eigendomsvoorbehoud van 6.1. vallen zorgvuldig, duidelijk herkenbaar en duidelijk afgezonderd als Producten van de Verkoper bewaren.


7. Productinformatie

7.1. De informatie in de Catalogus en op Tex-Totaalcentrum is slechts indicatief. De Verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of kosten als gevolg van enige onjuistheid of vergissing in deze informatie.
7.2. De Klant draagt er uitsluitend zelf de verantwoordelijkheid voor dat de door hem bestelde producten geschikt zijn voor de door hem gewenste toepassing(en).


8. Garantie

8.1. Indien het verkochte Product binnen één jaar na factuurdatum naar het oordeel van de Verkoper gebrekkig is, dan zal het Product, ter keuze van de Verkoper, kosteloos worden gerepareerd, vervangen dan wel worden gecrediteerd. Deze garantie geldt niet bij een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de Producten.
8.2. De Koper dient dit ter kennis te brengen van de Verkoper, uiterlijk binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, bij gebreke waarvan geen aanspraak kan worden gemaakt op deze garantie.


9. (Terug)zending van Producten

9.1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade bij transport van Producten, ook niet indien de vervoerder door de Verkoper is gekozen.
9.2. De Klant wordt geacht de Producten naar tevredenheid te hebben aanvaard wanneer door hem geen schriftelijke klacht binnen één werkdag na levering aan Verkoper is gezonden. Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op en Verkoper heeft een onderzoeksrecht naar de klacht
9.3. De Klant heeft 30 dagen vanaf de datum van levering om toestemming te vragen voor terugzending van Producten. De Klant dient een retournummer bij Verkoper aan te vragen. Verkoper zal de Klant berichten over de verdere afhandeling.


10. Exonoratie

De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of schade (gevolgschade of andere schade) van de Klant, zijn werknemers, vertegenwoordigers of derden in geval van een tekortkoming in een nakoming van zijn verbintenissen, gebrekkige Producten of in andere gevallen, indien niet vaststaat dat een dergelijk verlies of een dergelijke schade is veroorzaakt door opzet of door grove schuld van de Verkoper.


11. Tussentijdse beëindiging

Als de Klant tekort schiet in de nakoming van de verbintenis jegens de Verkoper, failliet wordt verklaard of in surseance van betaling geraakt, dan wel daartoe een aanvraag heeft gedaan, zullen alle vorderingen van de Verkoper op de Klant onmiddellijk opeisbaar worden.


12. Technische informatie/intellectuele eigendom

Alle knowhow, informatie, modellen, monsters of tekeningen en rechten op intellectuele eigendom m.b.t. de Producten blijven eigendom van de Verkoper. Behoudens schriftelijke toestemming van de Verkoper zal de Klant deze niet kopiëren, gebruiken of aan derden ter beschikking stellen, dan wel enige aanduiding van de Verkoper verwijderen, onherkenbaar maken of van een nadere toevoeging voorzien.


13. Overmacht

De Verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht en is gerechtigd om de nakoming van de Overeenkomst uit te stellen dan wel op te zeggen. Onder overmacht wordt in ieder geval staking, beschadiging van Producten en schade aan Productiefaciliteiten begrepen.


                                            Mei 2012.

Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website wordt toegekend door Tex-Totaalcentrum op basis van de onderstaande voorwaarden.
Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd aangepast worden zonder voorafgaand bericht en moeten dus regelmatig nagekeken worden. Verder gebruik van deze website geldt als aanvaarding van de bijgewerkte of aangepaste voorwaarden.
 


2. Auteursrechten

Alle auteursrechten, handelsmerken, modellenrechten, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten in en op deze website komen toe aan Tex-Totaalcentrum of haar licentiehouders. Alle rechten zijn voorbehouden.
Behalve voor privé-gebruik of intern zakelijk gebruik is het verboden de inhoud van deze site geheel of gedeeltelijk, in welke vorm ook, te reproduceren, over te nemen of te delen met derden. Alle copyrightbepalingen in het originele materiaal moeten behouden worden. De website mag op geen enkele manier gewijzigd, gedisassembleerd of gedecompileerd worden voor commerciële doeleinden.
De toestemming de site te kopiëren voor persoonlijk en intern zakelijk gebruik houdt echter niet in dat de inhoud geheel of gedeeltelijk mag worden overgenomen in een andere website, een elektronisch zoeksysteem, een publicatie of enig ander werk (op papier, elektronisch of in enige andere vorm). Tex-Totaalcentrum is niet verantwoordelijk voor downloads van bestanden.
 


3. Aansprakelijkheidsbeperking

Tex-Totaalcentrum wijst alle garanties, behartigingen of verbintenissen van de hand over:
(1) de inhoud van deze website (inclusief, maar zonder beperking tot zaken betreft de kwaliteit, juistheid, volledigheid of geschiktheid van die inhoud). De informatie op de site is geen advies of aanbeveling; of
(2) de inhoud van enige andere website waarnaar wordt verwezen of waartoe toegang wordt verleend via hypertext links of op enige andere manier via deze website ('site van derden').
Tex-Totaalcentrum  is niet aansprakelijk voor schade, verliezen (ongeacht dit directe, indirecte of gevolgschade is), uitgaven, passiva, winstverlies of kosten voortvloeiend uit het gebruik van, toegang tot of vertrouwen op de informatie verschaft door haar werknemers, gemachtigden of toeleveranciers met betrekking tot, in of via de website.
Tex-Totaalcentrum bekrachtigt, noch bevestigt de inhoud van sites van derden en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke sites (onder meer, maar zonder beperking tot, de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de bewering dat de inhoud van een site van derden de wet of de rechten van een persoon schendt of obsceen, lasterlijk of schandalig is).
Tex-tc garandeert niet dat de functies, materialen en informatie op deze website (en/of gelinkt naar deze website) ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat deze website of de server vrij zijn van virussen, bugs of andere schadelijke items. De gebruiker van de website is verantwoordelijk voor het uitvoeren van voldoende procedures en viruscontroles (inclusief anti-virus en andere veligheidscontroles) om te voldoen aan bijzondere nauwkeurigheids- en veiligheidseisen voor de gegevensinput en -output.
 


4. Algemeen

Als Tex-tc haar rechten uit deze bepalingen niet of vertraagd uitvoert of doet gelden, betekent dit niet dat Tex-tc afstand doet van dat recht.
Deze bepalingen vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens Nederlands, Belgisch en Luxemburgs recht. Bij geschillen hebben de rechtbanken van Nederland, België en Luxemburg exclusieve jurisdictie.


Privacybeleid  Tex-Totaalcentrum Online

Tex-tc legt zich toe op het veiligstellen van uw privacy online. Lees het volgende beleid om te begrijpen hoe uw persoonlijke informatie behandeld zal worden indien u de website www.textotaalcentrum.nl, hierna te noemen , textotaalcentrum.nl gebruikt of daarop inlogt.
Inhoud van dit beleid:
  1. Welke persoonlijke informatie verzamelt Tex-Totaalcentrum over mij?
  2. Wat zijn "cookies" en hoe worden ze gebruikt?
  3. Hoe gebruikt Tex-totaalcentrum mijn informatie?
  4. Wie verzamelt de informatie en wat zijn plug-ins?
  5. Wat zijn mijn keuzes m.b.t. het verzamelen, het gebruik en de distributie van mijn informatie?
  6. Wat is het beleid van Tex-Totaalcentrum i.v.m. het updaten, corrigeren of verwijderen van mijn persoonlijke informatie?
  7. Welke veiligheidsmaatregelen zijn voorhanden om verlies, misbruik of verandering van mijn informatie tegen te gaan?
  8. Wat moet ik nog meer weten over mijn privacy online?

1. Welke persoonlijke informatie verzamelt Tex-Totaalcentrum Online over mij?

Tex-Totaalcentrum verzamelt informatie op verschillende manieren. Sommige persoonlijke informatie wordt verzameld als u inlogt of registreert op de site. Tex-Totaalcentrum vraagt u naar een gebruikersnaam, wachtwoord, uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres, bedrijfssector, functie en hoe u onze website heeft ontdekt. Wij gebruiken deze informatie om beter te kunnen inspelen op uw behoeften. We kunnen ook enkele gegevens vastleggen over hoe u de website gebruikt, zoals advertenties die u aanklikt of producten die u zoekt. Dit helpt ons om ons aanbod, services en website verder te ontwikkelen (zie ook: Hoe gebruikt Tex-tc Online mijn informatie?).
Zodra u inlogt, bent u niet langer anoniem voor Tex-Totaalcentrum en kunt u gebruik maken van de extra services op Tex-tc Online. In aansluiting daarop maken wij kopieën van de informatie die u via Tex-tc Online in de vorm van formulieren naar ons opstuurt, zoals bij een technische vraag, feedback of het melden van een fout. Als u schriftelijk contact opneemt met Tex-tc kunnen wij een dossier aanleggen van deze correspondentie. Tex-tc Components doet tevens regelmatig onderzoek via enquêtes.

2. Wat zijn "cookies" en hoe gebruikt Tex-tc Online ze?

Indien u via Tex-Totaalcentrum technische fiches, de catalogus of andere databestanden downloadt, is het mogelijk dat uw browser u waarschuwt voor het feit dat er een "cookie" naar uw PC wordt gezonden. In tegenstelling tot de meeste cookies worden deze niet opgeslagen op uw harde schijf. Het voornaamste doel van een cookie is om u te identificeren bij de server van het databestand voor zolang u deze gebruikt. Zodra u het gebruik van de bibliotheek heeft beëindigd, zal een dergelijke cookie worden verwijderd.
 

3. Hoe gebruikt Tex-Totaalcentrum mijn informatie?

Tex-Totaalcentrum gebruikt uw informatie voor het volbrengen van een bestelling en directe marketingactiviteiten (zie ook: Wat zijn mijn keuzes m.b.t. het verzamelen, het gebruik en de distributie van mijn informatie?).
Tex-totaalcentrum verzamelt ook uw persoonlijke informatie om u te voorzien van relevante informatie op maat. Tex-Totaalcentrum doet ook onderzoek naar de behoeften en interesses van onze zijn klanten, gebaseerd op de informatie die ons verschaft wordt door registratie, tijdens een aanbieding, van onze server log files of via enquêtes. We doen dit om onze gebruikers beter te kunnen begrijpen en van dienst te zijn. Deze onderzoeken worden samengesteld en geanalyseerd op geaggregeerde en anonieme basis.
 

4. Wie verzamelt de informatie en wat zijn plug-ins?

De persoonlijke informatie die u aan onze website verschaft wordt verzameld door tex-Totaalcentrum. Wees u ervan bewust dat Tex-Totaalcentrum in verbinding staat met andere sites en plug-ins van sociale netwerken, die persoonlijk identificeerbare informatie over u kunnen verzamelen.Tex-Totaalcentrum gebruikt verschillende plug-ins naar sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter, YouTube & Linkedin. Als u via een van onze webpagina's met een plug-in een connectie maakt, wordt er een verbinding gemaakt met de server van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de plug-in wordt direct in uw browser weergegeven en is zo gekoppeld aan onze website. Wij hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die via deze plug-ins door de sociale netwerken geladen wordt. Wel bevatten deze plug-ins de informatie die u via onze website heeft opgeroepen, ook als u niet lid bent van een sociaal netwerk. Het is mogelijk om u via uw IP-adres zelf af te melden voor sociale netwerken.
Het gebruik van de informatie door de websites en plug-ins van sociale netwerken, die gekoppeld zijn aan Tex-tc Online, vallen niet onder deze verklaring over gegevensbescherming. Voor meer informatie over het verzamelen en het gebruik van gegevens door sociale netwerken en uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u door naar hun privacy-informatie. Tenzij u wilt dat de sociale netwerken helemaal geen gegevens over u verzamelen, adviseren wij u om u af te melden voor het gebruik van deze plug-ins en hierop een block toe te voegen aan uw browser (een Facebook-blocker is hier een voorbeeld van).
  

5. Wat zijn mijn keuzes m.b.t. het verzamelen, het gebruik en de distributie van mijn informatie?

Tex-Totaalcentrum kan u van tijd tot tijd een e-mail of mailing versturen m.b.t. onze producten en services, waarvan wij denken dat zij voor u interessant zullen zijn. Alleen Tex-Totaalcentrum of haar bemiddelaars zullen u e-mails of directe mailings sturen. Indien u geen e-mailberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u op elk moment uw persoonlijke profiel op Tex-Totaalcentrum in 'Mijn account' aanpassen dat u niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen. Indien u geen mailings meer wenst te ontvangen, kunt dit melden door een e-mail te sturen naar tex@totaalcentrum.nl.
 

6. Wat is het beleid van Tex-totaalcentrum.nl i.v.m. het updaten, corrigeren of verwijderen van mijn persoonlijke informatie?

U kunt uw persoonlijke profiel aanpassen op elk gewenst moment door Online in te loggen en deze aan te passen in 'Mijn account'. Indien u uw wachtwoord en/of gebruikersnaam bent vergeten, kunt u deze opnieuw aanvragen via Tex-tc Online . Indien u andere problemen heeft met het krijgen van toegang tot Tex-totaalcentrum Online, neemt u dan contact op met de customer service via textotaalcentrum.nl of bel 010-4721122
 

7. Welke veiligheidsmaatregelen zijn voorhanden om verlies, misbruik of verandering van mijn informatie tegen te gaan?

Uw klantinformatie en persoonlijke profiel op Textotaalcentrum worden beschermd d.m.v. een paswoord, zodat alleen u toegang heeft tot deze persoonlijke informatie. U kunt uw persoonlijke gegevens op Textc Online aanpassen onder 'Mijn account' door in te loggen en vervolgens te klikken op 'Gegevens'.
Wij adviseren u om uw paswoord aan niemand bekend te maken. Tex-Totaalcentrum zal nooit naar uw paswoord vragen in een telefoongesprek of e-mail waarom niet is gevraagd. Denk er ook aan om uw browserscherm af te sluiten als u klaar bent met uw werk. Dit ter zekerheid dat anderen geen toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke of zakelijke informatie indien u de computer deelt met iemand anders of indien u de computer gebruikt op een openbare plaats.
 

8. Wat moet ik nog meer weten over mijn privacy online?

Houdt u in gedachten dat u, wanneer u vrijwillig persoonlijke informatie online bekendmaakt (bijvoorbeeld via e-mail, chat of op online fora) dat deze informatie door anderen verzameld en gebruikt kan worden.
 

Meer informatie:

Vragen m.b.t. tot dit beleid kunt u per e-mail richten aan tex@totaalcentrum.nl , per post opsturen naar onderstaand adres of u kunt bellen naar 010-4721122
Tex-Totaalcentrum.
Botlekweg 101
3197 KA Botlek Rotterdam.
 
Bestel onze catalogussen

Tex Totaal Centrum

Botlekweg 101
3197 KA Botlek Rotterdam, Nederland
havennummer 4051

010 - 472 11 22 010 - 216 03 03 tex@totaalcentrum.nl verkoop@textc.nl www.textotaalcentrum.nl Wij zijn ook te bereiken via WhatsApp 06 15 10 86 10
Sitemap | Disclaimer | Copyright © 2012 textotaalcentrum.nl
Gereedschappen | Gedore gereedschap | Handgereedschap | Electrisch gereedschap | Knipex | Carolus gereedschap | Vonkvrij gereedschap | Bedrijfsuitrusting | Veiligheidsproducten | Safety products | Werk handschoenen | Gehoorbeschermers | Veiligheidschoenen | Werkschoenen | Bedrijfskleding | Veiligheidskleding | Vlamvertragende kleding | Veiligheidsbrillen | Adembescherming | Flowtechnologie | Valbeveiliging | Gelaatbescherming | Safetyshop Rotterdam